Deklaracja Dostępności 2023
Deklaracja dostępności
Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i
Przedszkole w Koniemłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach .
Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była
aktualizowana.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
• Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
• Na stronie znajdują się dokumenty zamieszczone jako skan wersji papierowych,
• Dla informacji brak właściwej relacji,
• Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
• Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
• Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy
bez potrzeby przesuwania poziomo,
• Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
• Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Marzena Sobiegraj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 158667181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia
tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny
odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w
Koniemłotach, Staszowska 7, 28-200 Staszów
1.W budynku znajduje się 5 wejść.
2. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wejścia do osoby niepełnosprawnej.
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.
Deklaracja dostępności
Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i
Przedszkole w Koniemłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach .
Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była
aktualizowana.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
• Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
• Na stronie znajdują się dokumenty zamieszczone jako skan wersji papierowych,
• Dla informacji brak właściwej relacji,
• Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
• Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
• Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy
bez potrzeby przesuwania poziomo,
• Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
• Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach
ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów

tel. (15) 8667181

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.