STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I PRZEDSZKOLA
W KONIEMŁOTACH

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez:
1. Rady Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w dniu 25.02.2002 r.
2. Rady Rodziców ww. placówek w dniu 25.02.2002 r.
3. Radę Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniemłotach w dniu 25.02.2002 r.
4. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniemłotach w dniu 25.02.2002 r.

I. NAZWA ZESPOŁU

§ 1

1. Zespół nosi nazwę:
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Koniemłotach zwany dalej „Zespołem".

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach o sześcioletnim cyklu kształcenia,
b) Publiczne Przedszkole w Koniemłotach powołane do wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych dzieci 3-6 letnich.

§ 3

1. Zespół posiada swoje logo (załącznik nr 1)
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniemłotach posiada swój sztandar.

§ 4

1. Siedzibą Zespołu jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki
w Koniemłotach.

II. INNE INFORMACJE O ZESPOLE

§ 5

1. Organem prowadzącym placówki wchodzące w skład Zespołu jest gmina Staszów.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

III A. Cele i zadania przedszkola

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym,
b) dba o wszechstronne przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole,
c) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
e) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
f) umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
g) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
h) zapewnia wychowankom poznanie siebie i świata, nabycie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
i) wprowadza dziecko w system wartości.
2. Cele i zadania przedszkola realizowane są w oparciu o roczny plan pracy przedszkola
i miesięczne plany pracy przy uwzględnieniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obowiązujących programów wychowania w przedszkolu,
a w szczególności:
a) dostosowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, obowiązujących przepisów bhp, warunków, potrzeb psychofizycznych oraz możliwości rozwojowych dzieci,
b) współpracy ze specjalistycznymi poradniami w celu ujednolicenia działań kompensacyjnych w stosunku do dzieci z nieprawidłowościami i odchyleniami w rozwoju psychofizycznym, emocjonalnym i społecznym,
c) współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci, zakładami opieki zdrowotnej, organami inspekcji sanitarnej oraz organizacjami społecznymi,
d) diagnozowanie środowiska ucznia,
e) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia,
f) wspieranie wychowanków uzdolnionych,
g) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce,
h) organizację nauki religii na życzenie rodziców lub opiekunów,
i) prowadzenie zajęć specjalistycznych,
j) dostosowanie warunków architektonicznych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
k) udzielanie porad, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
l) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
m) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
n) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 7

1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu i poza jego terenem
w czasie pracy przedszkola odpowiedzialni są właściwi nauczyciele.
2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola lub wskazanego przez Dyrektora Zespołu miejsca przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby każdy nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

III B. Cele i zadania szkoły

§ 8

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) stwarza uczniom sprzyjające warunki do nabywania wiedzy i umiejętności,
b) umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie niezbędnym do kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
d) zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz do warunków, w jakich odbywa się nauka,
e) zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologicznej i pedagogicznej,
f) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
g) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej.
2. Szkoła wykonuje powyższe zadania poprzez:
a) realizację zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
b) realizację szkolnego programu wychowawczego,
c) prowadzenie świetlicy szkolnej,
d) współpracę z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem zdrowia
i innymi instytucjami,
e) prowadzenie kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych.

§ 9

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania (załącznik nr 2).

§ 10

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o program wychowawczy, którego celem głównym jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 11

1. Ogólne zadania wychowawcze szkoły:
a) kształtowanie tolerancji, eliminowanie agresji,
b) przestrzeganie zasad kultury i kultury języka,
c) wyrabianie szacunku dla starszych,
d) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,
e) motywowanie uczniów do nauki,
f) pobudzanie do twórczego działania,
g) kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
h) promowanie zdrowego stylu życia,
i) inne ogólnie aprobowane przez środowisko szkolne.
3. Wynikające z ogólnych zadań wychowawczych cele szczegółowe zawiera szkolny program wychowawczy współtworzony przez nauczycieli, uczniów i rodziców.
4. Zadania wychowawcze realizuje się poprzez:
a) organizację różnorodnych imprez, spotkań i uroczystości w związku z obchodami świąt państwowych i kościelnych, ważnych dla kraju rocznic oraz tradycji szkoły,
b) pogadanki okolicznościowe organizowane przez wychowawców klas,
c) spotkania z ciekawymi ludźmi,
d) wycieczki krajoznawcze,
e) organizację „zielonych szkół",
f) coroczne sprzątanie i porządkowanie mogił żołnierzy WP spoczywających na miejscowym cmentarzu,
g) udział w imprezach organizowanych przez władze gminne i powiatowe,
h) spotkania z rodzicami,
i) udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych,
j) udział w rekolekcjach wielkopostnych,
k) organizację na życzenie rodziców nauki religii,
l) zbiórkę surowców wtórnych,
m) organizację konferencji z udziałem psychologów i pedagogów,
n) bieżące kierowanie uczniów z różnymi dysfunkcjami na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
o) organizowanie w miarę potrzeb przy uwzględnieniu możliwości finansowych szkoły zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i nauczania indywidualnego,
p) inne działania zgodne z przepisami prawa.
5. Na podstawie szkolnego programu wychowawczego wychowawcy klas przy współudziale uczniów opracowują klasowe plany wychowawcze.

§ 12

1. Wszyscy nauczyciele realizują zadania wychowawcze wynikające ze specyfiki poszczególnych przedmiotów.

§ 13

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca – w miarę możliwości – prowadzi swój oddział przez cały etap kształcenia, szczególnie
w klasach I-III.

§ 14

1. Uczniowie i rodzice mogą za pośrednictwem Rady Zespołu wnosić o zmianę wychowawcy, jeśli nie potrafiłby znaleźć z nimi wspólnego języka w podstawowych sprawach dotyczących życia klasy.
2. Ustala się następujący tryb postępowania odwoławczego w przypadku zmiany wychowawcy:
a) Rada Zespołu na wniosek większości rodziców lub uczniów danej klasy składa na piśmie wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu w sprawie zmiany wychowawcy,
b) w ciągu 14 dni Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i może:
dokonać zmiany wychowawcy,
odrzucić wniosek.
c) o podjętej decyzji Dyrektor informuje: zainteresowanego nauczyciela – wychowawcę, Radę Pedagogiczną, Radę Zespołu, zainteresowanych uczniów i rodziców.
d) decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 15

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Podczas imprez i uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy poszczególnych klas.
3. Na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele według ustalonego przez Dyrektora tygodniowego harmonogramu dyżurów. Udostępnia się go zainteresowanym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§ 16

1. Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora:
a) w przypadku wycieczek pieszych w obrębie miejscowości, w której znajduje się Zespół – 1 nauczyciel opiekuje się grupą uczniów do 30 osób,
b) w przypadku wycieczek poza obręb miejscowości, w której znajduje się Zespół –
1 nauczyciel opiekuje się grupą do 15 uczniów,
c) w przypadku wycieczek rowerowych – 1 nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą do 10 uczniów.
2. Kierownikiem wycieczek zamiejscowych może być nauczyciel posiadający uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych. Kierownik wycieczki musi uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział ucznia w wycieczce. Podczas wycieczki wydaje polecenia, podejmuje decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną.
3. W wycieczkach szkolnych mogą brać udział rodzice, ale nie pełnią oni funkcji obowiązkowych opiekunów.

§ 17

1. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej uczeń może otrzymać – pod warunkiem posiadania przez Zespół środków- zapomogę pieniężną lub stypendium.
2. Zespół prowadzi ubezpieczenie uczniów i wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 18

1. Nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu mają obowiązek otaczać opieką
i życzliwością wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którzy rozpoczynają naukę
w szkole celem jak najszybszego zaadaptowania się w nowym środowisku.
a) dla uczniów klasy zerowej w ostatnim tygodniu poprzedzającym wakacje prowadzone są zajęcia integracyjne z uczniami klasy I. Zajęcia te prowadzą wspólnie wychowawcy klas I i nauczyciele klasy zerowej,
b) dla uczniów klas I organizowane są w pierwszym tygodniu nauki w szkole zajęcia integracyjno-adaptacyjne prowadzone przez wychowawców. W zajęciach tych mogą brać udział – po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym – rodzice uczniów.

IV. ORGANY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

§ 19
1. Organami Zespołu są:
Dyrektor Zespołu,
Rada Pedagogiczna,
Rada Zespołu,
- Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

IVA. Dyrektor Zespołu

§ 20

1. Dyrektor Zespołu powoływany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący szkołę.
2. Stanowisko Dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Zespołu i Rady Pedagogicznej może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. 2.

§ 21

1. Kompetencje Dyrektora Zespołu:
a) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały Rady Zespołu oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,
g) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Zespołu tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
h) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Zespołu,
i) jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Zespołu i jego majątek,
j) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
k) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Zespołu
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
l) wstrzymuje wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa powiadamiając niezwłocznie organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
m) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 22

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu w celu realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Zespołu, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
3. Dyrektor Zespołu umożliwia każdemu organowi swobodne podejmowanie decyzji
w zakresie jego kompetencji.

VI B. Rada Pedagogiczna

§ 23

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
i przedszkola, realizującym statutowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki. Działa ona w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej (załącznik nr 3).
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 24

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 25

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, pod warunkiem przeniesienia tego ucznia przez Kuratora Oświaty do innej szkoły,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Zespołu,
e) inne wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 26

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Zespołu ,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień ,
d) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) inne dokumenty wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 27

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Zespołu.

§ 28

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół
o odwołanie Dyrektora Zespołu.

VI C. Rada Zespołu
§ 29

1. W Zespole działa Rada Zespołu Placówek Oświatowych, zwana w dalszej części Radą Zespołu.
2. Rada Zespołu działa w oparciu o Regulamin Rady Zespołu Placówek Oświatowych (załącznik nr 4).

§ 30

1. Rada Zespołu liczy 6 osób.
2. W skład Rady Zespołu wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców i nauczycieli.

§ 31

1. Do Rady Zespołu kandydować może każdy nauczyciel będący pracownikiem Zespołu, który wyraził zgodę na kandydowanie, z wyjątkiem Dyrektora Zespołu.
2. Wyboru na członka Rady Zespołu dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
w głosowaniu tajnym, spośród wyłonionych kandydatów zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Trzech kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, zostaje członkami Rady Zespołu.

§ 32

1. Do Rady Zespołu kandydować może każdy rodzic, którego dziecko jest uczniem szkoły bądź wychowankiem przedszkola, a on sam wyraził wolę kandydowania.
2. Wyboru na członka Rady Zespołu dokonuje się na Ogólnym Zebraniu Rodziców,
w głosowaniu tajnym, spośród wyłonionych kandydatów zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy uprawnionych rodziców.
3. W przypadku braku quorum, po upływie 15 minut zarządza się ponowne głosowanie. Wyboru na członka Rady Zespołu dokonuje się w głosowaniu tajnym, tym razem zwykłą większością obecnych rodziców.
4. Trzech kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, staje się członkami Rady Zespołu.

§ 33

1. Do Rady Zespołu kandydować mogą uczniowie klas IV do VI, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
2. Wyboru na członka Rady Zespołu dokonują uczniowie klas od I do VI w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uczniów.
3. Trzech kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, staje się członkami Rady Zespołu.
§ 34

1. Rada Zespołu na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, którym musi być jeden z rodziców, zastępcę przewodniczącego, którym musi być jeden z nauczycieli i pozostałe osoby funkcyjne.
3. Rada Zespołu współuczestniczy w realizacji zadań statutowych Zespołu.

§ 35

1. Do kompetencji Rady Zespołu należy:
a) uchwalenie statutu Zespołu i jego zmian,
b) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Zespołu i opiniowanie planu finansowego Zespołu,
c) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole,
d) opiniowanie planu pracy Zespołu, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Zespołu,
e) ocenianie sytuacji oraz stanu Zespołu i występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół oraz Wojewódzkiej Rady Oświatowej,
w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz przedmiotów nadobowiązkowych,
f) inicjowanie i współorganizowanie działań zmierzających do ulepszania działalności Zespołu i poprawy warunków jego pracy.

VI D. Rada Rodziców

§ 36

1. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych, zwana w dalszej części Radą Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków i uczniów.
2. Radę Rodziców stanowią delegacje z poszczególnych klas i oddziałów przedszkolnych
w ilości 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym na zebraniach rodziców
w poszczególnych oddziałach i klasach.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 5).

§ 37

1. Rada Rodziców może występować do Rady Zespołu, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia poprzez:
a) indywidualne rozmowy z nauczycielami i Dyrektorem,
b) organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych, zielonych szkół i wycieczek,
c) wizyty indywidualne wychowawców w domach dzieci,
d) spotkania rodziców z pedagogami i psychologami.

§ 38

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Zespołu
i poszczególnych oddziałów,
b) zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
c) zapoznania się z programem wychowawczym Zespołu i planami wychowawczymi dla poszczególnych klas i oddziałów,
d) przekazania informacji zwrotnej odnośnie nauki religii i etyki,
e) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

VI E. Samorząd Uczniowski

§ 39

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie reprezentowani przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 6).

§ 40

1. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 41

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Zespołu, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak :
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 42

1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Dyrektorem Zespołu a Radą Pedagogiczną lub Dyrektorem Zespołu a Radą Rodziców w pierwszej kolejności rozstrzyga go Rada Zespołu. W przypadku nie rozwiązania sporu jego uczestnicy mogą odwołać się
w ciągu 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach pedagogicznych lub do organu prowadzącego Zespół w innych sprawach.
2. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga
w pierwszej kolejności Dyrektor Zespołu. W przypadku nie rozwiązania sporu jego uczestnicy mogą odwołać się w ciągu 14 dni go Rady Zespołu.
3. Spory pomiędzy Radą Zespołu a Radą Rodziców rozstrzyga w pierwszej kolejności ogólne zebranie Zespołu, w którym biorą udział rodzice, nauczyciele i uczniowie.
W przypadku nie rozwiązania sporu jego uczestnikom przysługuje prawo odwołania
w ciągu 14 dni do organu prowadzącego Zespół.
4. Spory pomiędzy Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną a Radą Zespołu rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sprawach pedagogicznych lub organ prowadzący Zespół w pozostałych sprawach.

V. ORGANIZACJA ZESPOŁU

V A. Organizacja przedszkola

§ 43

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora i Rady Zespołu, przy czym nie może on być krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Opłatę stałą za przedszkole wyznacza organ prowadzący przedszkole, zaś koszt wyżywienia ustala Dyrektor Zespołu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie.

§ 44

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę pracowników przedszkola,
b) czas pracy poszczególnych oddziałów,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
d) liczbę wychowanków przyjętych na podstawie kart zgłoszeń dziecka.

§ 45

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola winni złożyć w sekretariacie Zespołu w terminie określonym przez Dyrektora Zespołu wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
5. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor Zespołu.
6. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisu dzieci do przedszkola dokonywane są w okresie od 15 marca do 15 kwietnia. Zapisów do przedszkola można dokonywać także w trakcie roku szkolnego.
7. Podstawą odmowy zapisania dziecka do przedszkola może być w szczególności:
a) ograniczona liczba miejsc w przedszkolu,
b) niespełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych warunkujących przyjęcie dziecka,
c) wzgląd na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych.
8. O decyzji odmawiającej przyjęcie dziecka do przedszkola zainteresowany może wnieść skargę do organu prowadzącego przedszkole.

§ 46

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychologicznego i stan zdrowia.

§ 47

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego , nauki religii i zajęć rewalidacyjnych , powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 48

1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 49

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 50

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia ,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

V B. Organizacja szkoły

§ 51

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 52

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 53

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo–lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Zespołu może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 54

1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 55

1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddziały dzieli się na grupy.
2. Wnioski w sprawie podziału na grupy mogą składać nauczyciele prowadzący zajęcia. Sam podział uwarunkowany jest wysokością posiadanych środków finansowych.
3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 56

1. W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.
3. Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut.
4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców. Kwalifikacji uczniów na te zajęcia dokonuje Dyrektor Zespołu. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. O zakończeniu udzielania ww. pomocy decyduje Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.
5. Dla uczniów z wadami postawy organizuje się gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. Kwalifikacji na powyższe zajęcia dokonuje Dyrektor Zespołu na podstawie opinii lekarskiej.

§ 57

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Zespołu
z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
3. Dyrektor Zespołu występuje do opieki społecznej z prośbą o refundację opłat za wyżywienie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

§ 58

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły
i powrót do domu, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo - opiekuńczej szkoły.

§ 59

1. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§ 60

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 61

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki publicznej, która znajduje się w budynku szkoły,
c) świetlicy,
d) zespołu urządzeń sportowych,
e) szatni.
2. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

§ 62

1. W Zespole znajduje się biblioteka publiczna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
i popularyzowania wiedzy mieszkańców miejscowości.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice,
a także inne osoby.
3. Biblioteka posiada pomieszczenie służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek.
4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor biblioteki publicznej w uzgodnieniu
z Dyrektorem Zespołu.
5. Pracownik biblioteki publicznej prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 63

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 64

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość wyników tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

§ 65

1. Zakres zadań nauczyciela:
a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki powierzonych przedmiotów, klas
i zespołów, osiągając w stopniu optymalnym cele Zespołu ustalone w podstawach programowych, programach i w planie rozwoju Zespołu,
b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c) wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Zespołu,
d) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny wychowanków, ich zdolności i zainteresowania,
e) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb wychowanków,
f) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich wychowanków,
g) informuje rodziców wychowanków oraz wychowawcę klasy i Dyrektora, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich wychowanków,
h) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole
i przez instytucje wspomagające szkołę,
i) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną nauczyciela,
j) systematycznie kontroluje miejsce gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam albo niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi.
k) systematycznie kontroluje obecność wychowanków i uczniów na zajęciach; w przypadku zauważenia nieobecności wychowanka (ucznia), który wcześniej był obecny w placówce zgłasza ten fakt niezwłocznie wychowawcy i dyrektorowi Zespołu,
l) nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki; w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach prosi o opiekę nad dziećmi nauczyciela uczącego w sąsiedniej sali;
m) każde wyjście z dziećmi poza teren szkoły nauczyciel winien jest zgłosić dyrektorowi,
n) systematycznie obserwuje stan zdrowotny uczniów (wychowanków); wszelkie podejrzenia złego samopoczucia dziecka zgłasza dyrektorowi Zespołu,
o) we współpracy z woźnym szkolnym organizuje salę lekcyjną dbając o właściwy dobór mebli szkolnych,
p) przed dopuszczeniem dzieci do ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych sprawdza ich stan techniczny; wszelkie usterki zgłasza niezwłocznie dyrektorowi, oznacza niesprawne przyrządy i nie pozwala dzieciom z nich korzystać;
q) nauczyciele przed każdym wyjściem z sali lekcyjnej i po przybyciu do innego pomieszczenia sprawdzają stan liczebny wychowanków (uczniów); w przypadku zagubienia się dziecka zgłaszają to niezwłocznie dyrektorowi,
r) przed skorzystaniem z przyrządów na placu zabaw nauczyciel sprawdza stan techniczny urządzeń; w przypadku zauważenia usterek sprzętu zawiadamia niezwłocznie dyrektora i nie pozwala dzieciom ćwiczyć na niesprawnych przyrządach,
s) przypadki agresji, bądź naruszenia nietykalności osobistej wychowanków nauczyciel zgłasza niezwłocznie dyrektorowi,
t) nauczyciele pełnią aktywnie dyżury zgodnie z planem wykonanym przez dyrektora i wywieszonym w pokoju nauczycielskim;
u) wszelkie wypadki uczniowskie nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi i wychowawcy oddziału (klasy),
v) zgłasza dyrektorowi przebywanie na terenie szkoły osób obcych, nie związanych ze szkołą,
w) nauczyciele bezwzględnie przestrzegają zapisów rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Nauczyciele przedszkola prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Dokumentowanie ww. obserwacji prowadzone jest w formie arkuszy obserwacji rozwoju dziecka w przedszkolu. (Załącznik nr 7).

§ 66

1. Uprawnienia nauczyciela:
a) decyduje o wyborze programu nauczania,
b) decyduje o sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
c) jeśli prowadzi koła zainteresowań lub inne zajęcia pozalekcyjne - decyduje o treściach programowych tych zajęć uwzględniając oczekiwania uczniów i rodziców,
d) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich wychowanków,
e) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich wychowanków.

§ 67

1. Nauczyciel odpowiada:
a) służbowo przed Dyrektorem Zespołu za:
poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach
i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,
stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych,
nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
zniszczenie lub utratę stratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu przydzielonych mu przez Dyrektora Zespołu, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru
i zabezpieczenia,
realizację postanowień dotyczących obowiązków nauczycieli zawartych w Ustawie
o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.

§ 68

1. Nauczyciele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bloków przedmiotowych i przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący.

§ 69

1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, treści ścieżek międzyprzedmiotowych, korelowanie treści nauczania przedmiotów wchodzących w skład danego bloku, a także zasięganie opinii w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania wychowanków oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
2. Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego:
a) planowanie pracy zespołu,
b) kierowanie bieżącą działalnością zespołu,
c) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi innych członków zespołu,
d) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem metodykiem.

§ 70

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami,
w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka ,proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz pomiędzy nimi a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, podejmuje następujące działania:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z wychowankami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu wychowanków, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,
d) utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków w celu:
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci (wychowawca jest zobowiązany do rozpoznania warunków środowiskowych wychowanków m. in. poprzez wizyty w domu rodzinnym wychowanków),
okazywanie pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
włączania rodziców w sprawy klasy i zespołu,
organizuje współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych ) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień (organizację i formy udzielania pomocy psychologicznej
i pedagogicznej ),
e) organizuje zebrania bądź konsultacje z rodzicami nie mniej niż cztery razy w ciągu roku szkolnego. Szkoła umożliwia rodzicom spotkanie ze wszystkimi nauczycielami.
3. Zespół zapewnia nauczycielom pomoc merytoryczną i metodyczną poprzez porady udzielane przez Dyrektora, doradcę metodycznego oraz kierowanie, w miarę możliwości finansowych, na organizowane przez właściwe placówki i instytucje oświatowe
i naukowe, formy doskonalenia zawodowego.

§ 71

1. Uprawnienia wychowawcy:
a) współdecyduje z samorządem klasy (grupy), z rodzicami wychowanków o programie
i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
b) ma prawo do uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej
w swej pracy wychowawczej od Dyrektora i innych instytucji wspomagających Zespół.
c) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków,
d) ma prawo ustanowić ( przy współpracy z Radą Rodziców) własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków ,
e) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków.
2. Nauczyciel wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
a) służbowo przed Dyrektorem za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,
d) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 72

1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy - Dyrektor Zespołu.
2. Podstawowe obowiązki pracowników niepedagogicznych:
a) otaczanie opieką i życzliwością wszystkich uczniów i wychowanków oraz udzielanie im pomocy we wszelkich sprawach,
b) rzetelne i efektywne wykonywanie swojej pracy,
c) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
d) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
e) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
f) przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
g) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,
h) dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie,
i) przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,
j) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
k) dbałość o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,
l) należyte zabezpieczenie, po zakończonej pracy: narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy,
m) prowadzenie obserwacji (szczególnie na przerwach oraz przed i po zakończeniu zajęć) zachowania się uczniów; w przypadku zauważenia bójek lub innej agresji niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dyrektorowi,
n) czynne zainteresowanie się osobami obcymi przebywającymi na terenie szkoły; kierowanie ich do szkolnej administracji,
o) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich wypadków uczniowskich,
p) usuwanie zagrożeń i zgłaszanie ich swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
q) zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych i zgłaszanie takich przypadków dyrektorowi,
r) w przypadku zauważenia zagrożeń, sygnałów alarmowych udzielanie pomocy wychowankom i uczniom oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom prowadzącemu akcję ratowniczą.

VII. WYCHOWANKOWIE I UCZNIOWIE ZESPOŁU

VII A. Wychowankowie przedszkola

§ 73

1. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych, która uwzględnia prawo dziecka do:
a) właściwego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów.

§ 74

1. W przypadku uchylania się osób zobowiązanych do ponoszenia ustalonych kosztów
i opłat Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

VII B. Uczniowie szkoły

§ 75
1. Do szkoły przyjmuje się:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
2. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
i zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły wydaje się na zasadach określonych
w ustawie o systemie oświaty.

§ 76

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli, przekonań w szczególności dotyczących życia placówki,
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
i) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
j) wpływanie na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w Zespole.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic mogą złożyć pisemną skargę na ręce dyrektora szkoły.
3. Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
a) uczeń lub jego rodzic w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło przypuszczalne złamanie praw ucznia składają pisemną skargę do dyrektora szkoły.
b) dyrektor szkoły w ciągu 14 dni prowadzi postępowanie wyjaśniające. Może zasięgać opinii poszkodowanego ucznia i jego rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Zespołu,
c) dyrektor szkoły może uwzględnić wniosek lub go odrzucić. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna; na podjęcie decyzji dyrektor ma 7 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może być dłuższy,
d) w przypadku przyjęcia wniosku dyrektor szkoły wyciąga konsekwencje wobec sprawców naruszenia praw ucznia.
4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu,
a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, jak również w zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli uczeń lub jego rodzice na początku roku zadeklarują chęć uczestnictwa w takich zajęciach,
b) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych; w wyjątkowych (losowych) sytuacjach nauczyciel może zwolnić ucznia z przygotowania się do zajęć,
c) przynoszenia stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
d) podporządkowania się poleceniom nauczyciela; niedozwolone jest przeszkadzanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe,
e) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności napisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna w terminie 7 dni od ostatniego dnia, w którym był nieobecny; dopuszcza się możliwość ustnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole przez rodzica lub prawnego opiekuna w ww. terminie,
f) dbania o schludny wygląd i codziennego noszenia mundurka według wzoru zatwierdzonego przez Radę Rodziców; czasie upałów uczniowie mogą nosić granatowe koszulki; dwukrotne przebywanie w szkole bez wymaganego stroju będzie karane upomnieniem wychowawcy; kolejne uchylanie się od noszenia wymaganego stroju będzie podlegało następującym karom, po uprzednim powiadomieniu rodziców:
upomnienie Dyrektora Zespołu,
nagana Dyrektora Zespołu,
g) z należytym szacunkiem odnosić się do innych osób, w szczególności do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
h) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, chyba, że te mogą naruszyć jego godność osobistą lub wykraczają poza kanon ogólnie akceptowanych zadań - w takim przypadku uczeń ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora, który prowadzi postępowanie wyjaśniające i wyciąga konsekwencje wobec osób winnych.
i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.
5. Zabrania się noszenia do szkoły telefonów komórkowych i urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może zezwolić na wnoszenie do placówki telefonu komórkowego lub urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. Na terenie szkoły i poza nią zabrania się wszelkiej agresji psychicznej i fizycznej. O zaistniałych faktach agresji jej świadkowie lub ofiary zawiadamiają niezwłocznie dyrektora, który prowadzi postępowanie wyjaśniające i podejmuje stosowne decyzje.
7. Uczeń ponosi odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.

§ 77

1. Za rzetelną naukę, zdrową postawę i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy klasy,
b) pochwałę Dyrektora Zespołu,
c) pochwałę Dyrektora Zespołu udzieloną publicznie wobec wszystkich uczniów Zespołu, dyplom uznania,
d) nagrodę rzeczową,
e) wpis do kroniki Zespołu.

§ 78

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu uczeń może otrzymać następujące kary :
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub naganę Dyrektora Zespołu,
c) upomnienie lub naganę Dyrektora,
d) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
f) skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej.
2. Dyrektor Zespołu może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy:
a) uczeń narusza nietykalność cielesną i godność osobistą innych uczniów lub pracowników Zespołu,
b) nie przestrzega podstawowych norm moralnych – demoralizuje innych uczniów
i wychowanków,
c) wciąga innych uczniów w uzależnienia.

§ 79

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 80

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Zespołu, Rady Pedagogicznej.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary. Pisemny wniosek do Rady Pedagogicznej składa się na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym posiedzeniu. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.
3. Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może utrzymać karę lub ją anulować.
4. W przypadku odrzucenia wniosku przez Radę Pedagogiczną uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 81

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla placówek wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
3. Tablice i stemple placówek wchodzących w skład Zespołu powinny mieć u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę placówki.
4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez placówki wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę placówki; nazwa zespołu placówki umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
5. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
6. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
8. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Miejską
w Staszowie.